Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Wire has a deprecated constructor in /www/wire/core/Wire.php on line 47 Algemene voorwaarden - Veldman Animal Solutions

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Veldman Animal Solutions

Frank Daamenstraat 15

7071 AT, Ulft

 

A. Algemeen

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan een opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: Veldman Animal Solutions, afzonderlijk dan wel gedeeltelijk of geheel samen met de opdrachtgever.
 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin des woords en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, offerte of opdrachtomschrijving.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging of opdrachtomschrijving
 5. Partijen: opdrachtgever(s) en opdrachtnemer.

 

B. Toepassing van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen tussen Veldman Animal Solutions en opdrachtgever waarop Veldman Animal Solutions deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen met Veldman Animal Solutions, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepassing van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

C. Offertes

 1. De door Veldman Animal Solutions gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 (veertien) dagen vanaf de dag dat de offerte is afgegeven, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Veldman Animal Solutions is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 (veertien) dagen, dan wel de in de offerte gestelde andere geldigheidstermijn na de datum van offerte wordt bevestigd, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling.
 2. De tarieven (prijzen) in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte of de overeenkomst.

 

D. Uitvoering van de overeenkomst en opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen.

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de offerte en/of de opdracht tot bemiddeling in aankoop schriftelijk is geaccepteerd. Na deze acceptatie zal Veldman Animal Solutions uitvoering geven aan de overeenkomst tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen dit vereist, heeft Veldman Animal Solutions het recht, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt zorg voor aanlevering van alle gegevens, waarvan Veldman Animal Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen, tijdig aan Veldman Animal Solutions worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende)diervoeders en supplementen benodigde gegevens niet tijdig aan Veldman Animal Solutions zijn verstrekt, heeft Veldman Animal Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst en opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende)diervoeders en/of supplementen op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Veldman Animal Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Veldman Animal Solutions is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen in fasen zal worden uitgevoerd kan Veldman Animal Solutions de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

E. Contractduur en uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan geldt deze als slechts bij benadering en nimmer als fatale termijn. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op en geen grond voor ontbinden van de overeenkomst. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen de opdrachtnemer, behoudens overmacht, de overeenkomst moet hebben uitgevoerd. Bij overschrijding van die nieuwe, redelijke termijn dient de opdrachtgever Veldman Animal Solutions schriftelijk in gebreke te stellen en levert grond voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

 

F. Wijziging van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende)diervoerders en/of supplementen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Veldman Animal Solutions zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Veldman Animal Solutions de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Veldman Animal Solutions daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Veldman Animal Solutions geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

G. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht, behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hen legt, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen aan de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

H. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (G) van deze voorwaarden behoudt Veldman Animal Solutions zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Veldman Animal Solutions verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veldman Animal Solutions worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Veldman Animal Solutions behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden in de overeenkomst en opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoerder en/of supplementen verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

I. Opzegging

 1. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst en opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 4 (vier) weken in acht te nemen.
 2. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen opzegt, dient hij het honorarium alsmede de tot dan toe gemaakte kosten door opdrachtnemer en/of diens derde met betrekking tot verrichte werkzaamheden in het kader van de overeenkomst te betalen.

 

J. Ontbinding van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende)diervoerders en/of supplementen

 1. De vorderingen van Veldman Animal Solutions op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen ter kennis gekomen omstandigheden Veldman Animal Solutions goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
  • indien Veldman Animal Solutions opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Veldman Animal Solutions bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Veldman Animal Solutions schadevergoeding te vorderen.

 

K. Gebreken en klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden door Veldman Animal Solutions dienen door de opdrachtgever binnen 8 (acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Veldman Animal Solutions
 2. Een klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal Veldman Animal Solutions de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Veldman Animal Solutions slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 (N) lid 1-9 van deze voorwaarden.

 

L. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 tot en met 7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Veldman Animal Solutions, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Veldman Animal Solutions voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
 5. Bij bemiddeling in aankoop van (aanvullende )diervoeders en/of supplementen, ontvangt Veldman Animal Solutions een honorarium, zijnde een marge per geleverde hoeveelheid product, welke wordt vergoed door producent/leverancier van de (aanvullende) diervoeders en/of supplementen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 7. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 (twee) maanden zullen de verschuldigde kosten in termijnen in rekening worden gebracht.
 8. Indien Veldman Animal Solutions met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Veldman Animal Solutions niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Veldman Animal Solutions mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Veldman Animal Solutions kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

 

M. Betaling

 1. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden zonder opschorting of verrekening binnen de op de factuur vermelde termijn na factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door hem aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente, met een minimum van 2% per maand, verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250 (tweehonderd vijftig euro), zonder dat opdrachtnemer gehouden is aan te tonen dat hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
 4. Veldman Animal Solutions heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de buitengerechtelijke en proceskosten, vervolgens in mindering van de opeisbare rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheden te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is uit welken hoofde dan ook direct opeisbaar.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van gefactureerde bedragen alsmede eventuele kosten zoals vermeld in lid 3 van dit artikel

 

N. Aansprakelijkheid

Indien Veldman Animal Solutions aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade door Veldman Animal Solutions jegens opdrachtgever beperkt tot 2 (twee) keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 15.000,- (vijftienduizend), althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit zal nimmer hoger zijn dan de daadwerkelijk geleden schade.
 2. In afwijking van wat hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 (zes) maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 (zes) maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De aansprakelijkheid van Veldman Animal Solutions is beperkt tot tweemaal de marge van de aankoop van de (aanvullende) diervoeders en/of supplementen, waarin is bemiddeld en waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Veldman Animal Solutions, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Veldman Animal Solutions of haar ondergeschikten.
 6. Veldman Animal Solutions is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 7. De in de vorige leden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Veldman Animal Solutions of haar ondergeschikten.
 8. Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat een derde wordt ingeschakeld, dan is Veldman Animal Solutions niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het handelen of nalaten van deze derde. Opdrachtgever vrijwaart Veldman Animal Solutions voor aanspraken van en door derden.
 9. Het recht op schadevergoeding jegens Veldman Animal Solutions vervalt indien opdrachtgever de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen 1 (één) jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met het schadetoebrengende feit of feiten en in ieder geval binnen 1 (één) jaar na de datum van de laatste factuur voor de betreffende opdracht c.q. bemiddeling.

 

O. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

P. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Veldman Animal Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veldman Animal Solutions niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Veldman Animal Solutions of in een bedrijf van derden dat bij de opdracht is betrokken, worden daaronder begrepen.
 2. Veldman Animal Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Veldman Animal Solutions haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Veldman Animal Solutions opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Veldman Animal Solutions niet mogelijk is langer duurt dan 2 (twee) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst en opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende) diervoeders en/of supplementen te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Veldman Animal Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Q. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Veldman Animal Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Veldman Animal Solutions het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

R. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst en opdracht tot bemiddeling in aankoop van (aanvullende)diervoeders en/of supplementen tussen Veldman Animal Solutions en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Arnhem is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

S. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

 

Versie: 2 2015